ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
หลักการ และเหตุผล

วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบหลักสูตร
รายชื่อวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังบรรยาย
ข้อปฏิบัติในการสอบ
ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ 0-2310-8669
 
 
     
   
   
   

   
 
1. ความรู้คู่คุณธรรม ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
3. หมวดวิชาแกนบังคับ
24
หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
12
หน่วยกิต
5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3
หน่วยกิต
6. หมวดสอบประมวลความรู้
0*
หน่วยกิต

* หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
   

   
 
รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต
2. หมวดวิชา ปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต
BM 500 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 501 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ข จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต
BM 600 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 602 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 603 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 604 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 605 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 606 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
BM 681 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 682 การเป็นผู้ประกอบการในบริษัทและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 683 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 684 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 685 ประเด็นสำคัญในปัจุบันเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 686 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 687 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 688 กลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต
BM 689 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0-6) หน่วยกิต
** นักศึกษาจะต้องเลือกเพียง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3(3-0-6) หน่วยกิต
6. หมวดสอบประมวลความรู้ 0* หน่วยกิต
* หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   

   
 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้ประกอบยุคใหม่ ไดจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ ดังนี้
1. สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางธุรกิจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ มาเป็นวิทยากรพิเศษ
2. ทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
 
   

   
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่1

  วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
BM 600 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BM 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
BM 602 การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

BM 603 การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
BM 604 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
BM 605 การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
BM 606 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

BM 607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
BM 697 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะ (2 วิชา) 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

  วิชาเฉพาะ (2 วิชา) 6 หน่วยกิต
BM 698 สอบประมวลความรู้* 0 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
* สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ / หรือปากเปล่า
หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องเรียนวิชา RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม และสอบให้ได้ S จึงจะจบหลักสูตร
2. วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาแกนบังคับและสอบให้ได้ S วิชาปรับพื้นฐานมี 2 วิชา คือ BM 500 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BM 501 การบัญชีการเงิน
 
   

   
 
RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9)
  Knowledge and Morality (ไม่นับหน่วยกิต)

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการคิดปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเป็นตัวกำกับการแสดงพฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ
ชาติอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นการวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ
และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลก
ในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

BM500 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6)
  Techniques for Reading English Business Texts (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
ใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร หลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อ
ความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ
BM501 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
  Financial Accounting (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการ การจัดทำงบทดลอง
การปรับปรุงบัญชี และการจัดทำงบการเงิน งบต้นทุนการผลิตหลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัด
จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหลักการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การประมวลข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
BM600 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
  Business Economics  
ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์
ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
BM601 กาจจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
  Management and Organizational Behavior  
ศึกษาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกชน กลุ่มสังคมย่อย ตลอดจนระบบองค์การโดยรวม ครอบคลุมถึงหลักการจัดการ
ประมุขศิลป์ การจูงใจ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและการจัดการระหว่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ศึกษาเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมของผู้บริหารใน
ยุคโลกาภิวัตน์
BM602 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
  Financial Management  
ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงินแนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่า
พันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงิน
ปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
BM603 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
  Marketing Management  
ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
BM604 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
  Accounting for Executives  
ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุม
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางปัญชีและการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชี
ต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ
และการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
BM605 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
  Operations Management  
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้น
การประยุกต์หลักการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ ในการจัดการการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยีการจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการ
โซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงาน
ให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง
BM606 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
  Business Research Methodogy  
ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่
การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล
ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน
วิจัย
BM607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  Strategic Management  
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะกำหนดพันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ โดยเน้นการศึกษาถึงวิธีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการ
ควบคุม และประเมินผลกลยุทธ์นั้น โดยการศึกษาจะเน้นการใช้กรณีศึกษาและรูปแบบจำลองทางธุรกิจเป็นหลัก
BM681 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
  Entrepreneurship  
ศึกษาบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งและการจัดทำแผนธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ
ให้อยู่รอด และเจริญเติบโตด้วยการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิต และการเงินที่เหมาะสม กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวมทั้งการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจโดยใช้
กรณีศึกษา และการนำ เสนอแผนธุรกิจ
BM682 การเป็นผู้ประกอบการในบริษัทและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
  Corporate Entrepreneurship and New Business Ventures  
ศึกษาแนวคิดและวิธีการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในบริษัทของตน อุปสรรค
ที่ขัดขวาง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเยี่ยงผู้ประกอบการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวางแผนและการให้ความสนับสนุนเพื่อ
จัดตั้งธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
BM683 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6)
  Business Opportunity and Innovation  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมิน
โอกาส การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่สามารถออกตลาดได้จริง
BM684 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3(3-0-6)
  Managing Family Business Enterprise  
ศึกษาปัญหา ข้อท้าทาย และประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว ความเกี่ยวข้องกันและความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัวและธุรกิจ การให้คำแนะนำดูแล การเรียนรู้และเส้นทางอาชีพของสมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งการสืบทอดทายาททางธุรกิจ การทำให้ธุรกิจของครอบครัวมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพย์สิน
การพัฒนาแนวคิดใหม่ให้แก่ธุรกิจปัจจุบัน และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยใช้
กรณีศึกษาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
BM685 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
  Current Issues in Entrepreneurship  
ศึกษาประเด็นสำคัญโดยวิธีการบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสำคัญในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือก
และแง่มุมที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น
BM686 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)
  Marketing for Modern Entrepreneurs  
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในการเจาะตลาดเป้าหมายและการรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน ความคล่องตัวในการจัดทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้เหมาะกับโอกาสทางการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป และการรักษาความสามารถทางด้านการตลาดในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยใช้กรณีศึกษา
และการจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการในธุรกิจจริง
BM687 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
  Analysis and Design of Production Process  
ศึกษาการวิเคราะห์และการออกแบบกระบวนการการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น คน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมการทำงาน ข้อดีข้อเสียของวิธีการผลิตแบบต่าง ๆ การตัดสินใจเลือกระบบ การผลิตที่เหมาะสม
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ การกำหนดมาตรฐานและการเปรียบเทียบกับผู้นำในอุตสหกรรม ทางด้านคุณภาพ
ต้นทุน และความรวดเร็ว บทบาทของเทคโนโลยีในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
BM688 กลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
  Strategies for Growth and Expansion of New Business Enterprises  
การวิเคราะห์โอกาสเพื่อการเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ
และข้อจำกัดกลยุทธ์เพื่อการขยายตัวในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจจัดหา
เงินทุนแบบต่าง ๆ ที่มีต่อผลการดำเนินงานและสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจ
BM689 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0-6)
  Project Analysis and Evaluation  
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ เทคนิคและระบบการจัดการโครงการทุกขั้นตอน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการธุรกิจจริง
BM697 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3(3-0-6)
  Independent Study  
วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจ
ปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
BM698 สอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
  Comprehensive Examination  
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่
สาขาวิชากำหนด
 

   
 

การสอบประมวลความรู้
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)
พ.ศ. 2542
................................

BM 698 สอบประมวลความรู้ 0 (0-0-0)
Comprehensive Examination
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การ สอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่
สาขาวิชากำหนด
ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
ก.นักศึกษาที่สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ข.นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 
   
     

© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved :: For more information or question please contact : me.rumba@gmail.com